Naučimo hrvatski zajedno!

Riječka kroatistička škola, centar za učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika

Autorica: dr. sc. Željka Macan

Objavljeno 15. srpnja 2015.

 

Riječka kroatistička škola, centar za učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, sa svojim je radom započela 2008. godine. Djeluje u okviru Odsjeka za kroatistiku na Filozofskome fakultetu u Rijeci.

Polaznici su Riječke kroatističke škole studenti kroatistike na stranim sveučilištima, stipendisti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, stipendisti Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, studenti dolazne mobilnosti na Sveučilištu u Rijeci, strani državljani poslovno ili privatno vezani uz Hrvatsku, zaljubljenici u Hrvatsku i hrvatski jezik…

Na Riječkoj su kroatističkoj školi hrvatski učili i uče polaznici iz susjednih zemalja poput Italije, Austrije i Slovenije, ali i iz Njemačke, Češke, Poljske, Slovačke, Rumunjske, Bugarske, Litve, Ukrajine, Francuske, Finske, te iz Sjeverne i Južne Amerike i Australije.

Poučavanje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika uvijek je izazov i beskrajno zadovoljstvo. Divno je pratiti napredak koji polaznici ostvaruju, a izazov je na najbolji mogući način prilagoditi nastavne sadržaje i metode polaznicima i njihovim potrebama. Stoga se na Riječkoj kroatističkoj školi mogu pohađati tečajevi različita intenziteta i duljine trajanja za početni, srednji i napredni stupanj poznavanja hrvatskoga jezika, kao i cjeloviti modul Inojezični hrvatski namijenjen u prvome redu studentima hrvatskoga jezika i književnosti na sveučilištima u inozemstvu. Nastava u okviru Modula organizirana je prema stupnjevima poznavanja hrvatskoga jezika (početni, srednji i napredni stupanj, odnosno razina A, B i C prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike). Za sve je stupnjeve obavezna nastava jezičnih vježbi iz hrvatskoga kao stranoga jezika te kolegiji posvećeni hrvatskoj kulturi i civilizaciji, a u svakome semestru studentima je ponuđeno i nekoliko izbornih kolegija u okviru kojih mogu saznati više o hrvatskoj književnosti i filmu, geografiji i povijesti Hrvatske, državno-pravnome uređenju, povijesti hrvatskoga jezika i sl. Nastavu na svim tečajevima odlikuju kreativnost, dinamičnost, fleksibilnost, komunikativnost i otvorenost. I smijeh koji je znak da se polaznici osjećaju ugodno i prihvaćeno.

Riječka je kroatistička škola organizirala i dva projekta u okviru programa Erasmus. To su Erasmusovi intenzivni tečajevi hrvatskoga jezika i Erasmusov Intenzivni program „Pronađeno u prijevodu“, projekt filmskoga prevođenja ostvaren u suradnji sa sveučilištima u Grazu, Udinama i Krakowu. Radilo se doista intenzivno i predano te su ostvareni sjajni rezultati. Igrani film „Koko i duhovi“ dobio je prijevod na njemački, poljski i talijanski jezik, kao i dokumentarni filmovi „Pun kufer“ i „Veliki dan“. Napravljena je i audiodeskripcija crtanih filmova nastalih prema „Pričama iz davnine“ Ivane Brlić Mažuranić, a objavljenih u Nakladi Bulaja. Tom je posebnom vrstom prevođenja sadržaj filma kao audiovizualnoga medija prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih osoba, odnosno, sve ono što one ne mogu vidjeti nastoji se što objektivnije govorno oblikovati i pretvoriti u informaciju koja se prima osjetom sluha. U pripremi su novi projekti na kojima će se nastaviti suradnja s visokoškolskim institucijama u inozemstvu povezanima istim ciljevima i područjem djelovanja.

Filozofski je fakultet u Rijeci na inicijativu Riječke kroatističke škole postao jednom od partnerskih institucija u Ljetnoj školi Bovec koju organizira Sveučilište u Klagenfurtu. U toj se školi uz njemački, talijanski, slovenski i furlanski može učiti i hrvatski kao strani jezik. Riječka kroatistička škola sudjeluje i u aktivnostima ogranka Bilingualism Matters@Rijeka. Ostvaruje i suradnju s institucijama i stručnjacima u zemlji i inozemstvu, promiče mobilnost, hrvatski jezik i hrvatsku kulturu. Dodatne informacije o Riječkoj kroatističkoj školi mogu se naći na mrežnoj stranici www.ffri.hr/rks te na Facebooku.

 

Učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika u Rijeci i okolici: pregled i naši ciljevi

Autorica: dr. sc. Željka Macan

Objavljeno 6. lipnja 2014.

 

U Rijeci i njenoj široj okolici hrvatski kao drugi ili strani jezik uče studenti sa stranih sveučilišta, Hrvati koji žive izvan Republike Hrvatske, pojedinci koji su poslovno ili privatno vezani uz Hrvatsku, zaljubljenici u naše more, putovanja i učenje jezika, djeca školske i predškolske dobi…

Na Filozofskome fakultetu u Rijeci pri Odsjeku za kroatistiku od 2008. godine djeluje Riječka kroatistička škola, centar za učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika. Njeni su ciljevi promicanje poznavanja hrvatskoga jezika i kulture u međunarodnome okviru, razvijanje suvremenih oblika poučavanja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, izrada priručnika za nastavu, organiziranje skupova, pokretanje projekata vezanih uz hrvatski kao drugi ili strani jezik te promicanje mobilnosti. Škola nudi različite tečajeve koji su svojim sadržajem i trajanjem prilagođeni potrebama polaznika – Jednosemestralnu nastavu, namijenjenu u prvome redu studentima kroatistike sa stranih sveučilišta, Intenzivni tečaj, Temeljni početnički tečaj, Individualiziranu nastavu… Svi su tečajevi usklađeni s Europskim referentnim okvirom za jezike. Broj polaznika svake godine je sve veći. Organizira se i Ljetna škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije kao i različiti projekti kao što je, primjerice, „Pronađeno u prijevodu“, međunarodni projekt posvećen filmskome prevođenju.

Hrvatski kao drugi ili strani jezik zastupljen je i u projektu Osnovne škole Podmurvice u Rijeci pod nazivom „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“. Za učenike nižih i viših razreda s područja Primorsko-goranske županije u okviru je toga projekta, koji traje do veljače 2015. godine, organizirana nastava hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, a učiteljice koje je izvode prošle su stručno usavršavanje u Riječkoj kroatističkoj školi.

Udruga Erasmus Student Network za studente je dolazne mobilnosti organizirala tandemsko učenje hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, odnosno učenje jezika u paru s izvornim govornikom u neformalnom okruženju, a nizom aktivnosti za strane studente na tom području djeluju i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske udruge.

U organizaciji stručnih skupova za nastavnike hrvatskoga jezika u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji Agencija za odgoj i obrazovanje posebnu pozornost posvećuje i hrvatskome kao drugome ili stranome jeziku jer se s njime velik dio nastavnika susreće u svome radu. I studenti diplomskoga studija hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci imaju se priliku upoznati s učenjem i poučavanjem hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika na teorijskoj i praktičnoj razini na nastavi iz kolegija Hrvatski kao drugi i strani jezik.

I na primjeru učenja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika vidljivo je da je dvojezičnost prednost. Željeli bismo stoga javnost upoznati s ovim oblikom dvojezičnosti te joj pokazati kako se poučava i uči hrvatski kao drugi ili strani jezik. Također, želimo pružiti dodatnu potporu u učenju hrvatskoga jezika onima kojima hrvatski nije materinski jezik, posebice školskoj djeci. Poticat ćemo i neformalne oblike učenja hrvatskoga kao drugoga ili stranoga jezika, povezujući pritom resurse koji se nude za učenje stranih jezika izvornim govornicima hrvatskoga s onima koji se nude neizvornim govornicima za učenje toga jezika.

 

Bilingualism Matters osnovala je prof. dr. sc. Antonella Sorace na Sveučilištu u Edinburghu.

 

Bilingualism Matters@Rijeka osnovan je u sklopu projekta „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”.

 

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Sedmoga okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti na temelju ugovora br. 613465.